Política de privadesa de dades

1. Responsable

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del lloc web www.riedulab.net (d’ara endavant, el «lloc web») com a usuari del mateix seran incloses en un fitxer titularitat RIEDULAB S.L. a partir d’ara RIEDULAB, amb domicili social a Carretera d’Esplugues 66 pati interior 08940 Cornellà del Llobregat – Barcelona; proveïda de N.I.F. nº B66952987; i amb adreça electrònica hola@riedulab.net
El tractament de les teves dades i aquesta Política de Privadesa es regirà pel Reglament General de Protecció de Dades o Reglament [UE] 2016/679) (el «RGPD»).

2. Finalitat

Per utilitzar determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada als formularis de contacte habilitats al lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de REEDULAB, qui informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les finalitats següents:
Facilitar l’accés al lloc web i millorar la vostra experiència d’usuari. Gestionar els serveis sol·licitats al lloc web. Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del vostre interès.
Elaborem un perfil comercial, en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

3. Legitimació

En remetre l’usuari les seves dades de caràcter personal a RIEDULAB, aquest consent expressament que READULAB realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que indiqui el contrari en contractar o subscriure qualssevol producte i/o servei de REDULAB oa resultes d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:
L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial. L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant als usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de REDIULAB iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès pel usuari.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds o respondre a les peticions que siguin realitzades per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari al lloc web de Riedulab. Realitzar estudis estadístics. O en cas que s’estableixi al nostre lloc web cursar la seva sol·licitud d’usuari registrat i/o la seva comanda de productes oferts per RIEDULAB.
Un cop confirmada i acceptada la vostra sol·licitud, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada al moment de completar el formulari de registre. Sense perjudici de tot això, no es considerarà comunicació comercial i/o publicitària tota aquella informació enviada per RIEDULAB -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de RIEDULAB amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -encara que no fos subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades de la relació contractual i/o comercial esmentada.

Mitjançant l’enviament de dades, prestes el teu consentiment perquè RIEDULAB tracti les seves dades personals d’acord amb les finalitats descrites. Garanteixes que les dades facilitades són veraces, exactes i completes, i et responsabilitces de notificar qualsevol canvi sobre aquestes.

4. Destinataris

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup empresarial RIEDULAB per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) com a plataforma d’enviament de newsletters.

Els fitxers són emmagatzemats als nostres proveïdors tecnològics d’emmagatzematge Web, Email i màrqueting en línia, d’acord amb la seguretat EU-US Privacy.

En acceptar aquesta Política de Privadesa, ens autoritzes expressament a tractar i comunicar les teves dades personals a les societats esmentades i/o a transferir les teves dades personals als referits prestadors de serveis com a encarregats del tractament ubicats per a les finalitats aquí descrites i donar-te un servei complet.

RIEDULAB informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

5. Drets

Conforme a la legislació de protecció de dades, comptes amb els drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat. Tens dret a obtenir confirmació sobre si a REDULAB estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades REGIDULAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podràs exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça hola@riedulab.net o per correu postal a l’adreça REDIULAB S.L. Carretera d’Esplugues 66 pati interior 08940 Cornellà del Llobregat – Barcelona, ​​indicant el teu nom i cognoms, petició en què es concreta la seva sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i hauràs d’adjuntar còpia del seu DNI o altre document vàlid que t’identifiqui.

Així mateix, REGULAB es compromet a garantir la confidencialitat de les teves dades personals ia utilitzar-les d’acord amb les finalitats anteriorment indicades. Igualment, adoptarà totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

6. Termini de conservació de les dades

Mantindrem les dades personals durant la vigència de la relació contractual amb nosaltres i, un cop acabada, durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament de les dades i/o els terminis que legalment s’estableixin.