La Intel·ligència Artificial i el seu Potencial a l’Aula

 

Alguna vegada ens hem aturat a pensar en el paper de la Intel·ligència Artificial (IA) en l’educació i com podria transformar la nostra professió i, encara més, l’experiència d’aprenentatge del nostre alumnat? La IA ja està deixant la seva empremta en molts sectors, i l’educació no n’és una excepció. Ens trobem en un punt d’inflexió on, com a educadors i educadores, hem de comprendre i adaptar-nos a aquestes eines o tecnologies emergents.

 

Què ens porta la Intel·ligència Artificial a l’Educació?

La IA no és simplement una eina tecnològica més; és una revolució en la forma d’ensenyar i aprendre. Com? Entre altres coses, mitjançant la personalització de l’aprenentatge, l’avaluació automatitzada, la tutoria intel·ligent i la detecció primerenca de problemes d’aprenentatge. Però, què significa això realment per a nosaltres, els educadors i les educadores?

 

Personalització de l’Aprenentatge: Quantes vegades hem volgut adaptar l’ensenyament a les necessitats específiques de l’alumnat? La IA ho facilita al màxim.

Crea camins d’aprenentatge basats en el progrés, les habilitats i els interessos, la qual cosa resulta en un alumnat més compromès i motivat.

 

Avaluació Automatitzada: Quant temps dediquem a avaluar i corregir activitats d’avaluació? Ara, imaginem un sistema que pugui no només avaluar automàticament, sinó també detectar plagi i proporcionar retroacció personalitzada. Això no només ens permet estalviar temps, sinó que també en millora l’objectivitat.

 

Tutoria Intel·ligent: No seria increïble tenir un assistent que pugui oferir suport personalitzat a l’alumnat dins i fora de l’aula? Els xatbots i tutors virtuals basats en IA ho poden fer, facilitant-ne l’aprenentatge autodirigit.

 

Detecció Primerenca de Problemes d’Aprenentatge: Quantes vegades hem detectat tard que un alumne o alumna té dificultats? La IA ens permet identificar aquests reptes en temps real. Avalua patrons i rendiments per indicar on podrien haver-hi mancances i necessitats en l’aprenentatge.

 

La Transformació de la Tasca Educativa

Amb la IA, podem centrar-nos més en guiar l’aprenentatge en lloc de simplement transmetre continguts. Per què? Perquè la IA assumeix tasques automatitzades i ens permet centrar-nos en facilitar l’aprenentatge significatiu, actiu i en desenvolupar habilitats d’alt nivell en el nostre alumnat.

 

La retroacció immediata, l’avaluació contínua i el suport personalitzat transformen la dinàmica de l’aula. Però, hem considerat les implicacions ètiques d’integrar la IA? Hem de tenir cura de qüestions com la privadesa, els prejudicis i l’equitat.

 

Els Desafiaments Ètics de la IA a l’Aula

És crucial que, com a educadors i educadores, siguem conscients de les preocupacions ètiques relacionades amb la IA. Estem garantint la privadesa dels i les nostres estudiants? Com ens assegurem que els algoritmes no perpetuïn prejudicis? La transparència i la supervisió humana continuen essent essencials. La IA pot ser una eina poderosa, però sempre hem de recordar posar el nostre alumnat al centre de l’equació per garantir la seva educació integral i plena, i pensar en el sentit pedagògic que hi ha al darrere de qualsevol acció.

 

I Les Limitacions?

Malgrat l’entusiasme, és crucial que siguem conscients de les limitacions de la IA. Els sistemes actuals requereixen grans volums de dades sobre els i les alumnes. Tenim aquestes dades al nostre abast? A més, pot la IA comprendre realment les subtilitats emocionals i connectar de manera genuïna amb el nostre alumnat?

 

Mirant Cap al Futur

Les expectatives són altes. Es preveu l’aparició d’assistents virtuals més sofisticats, plataformes d’aprenentatge immersiu basades en realitat virtual i augmentada, i eines d’anàlisi predictiu. Tanmateix, és essencial que aquests avanços sempre posin les persones al centre, garantint-ne una educació integral i equitativa.

 

Conclusió

La IA en l’àmbit de l’educació és un horitzó ple de possibilitats transformadores, però és imperatiu abordar de manera integral els seus desafiaments ètics i limitacions actuals per garantir una implementació que beneficiï genuïnament a tot l’alumnat i ens porti cap a la transformació de l’educació.

 

En aquest camí, l’enfocament sempre ha de mantenir-se en la formació integral. Com a educadors i educadores, és vital que ens involucrem activament en la comprensió i adaptació d’aquestes eines i tecnologies. La IA té el potencial de ser una aliada poderosa en la nostra missió educativa i professió, i en millorar i innovar l’experiència d’aprenentatge del nostre alumnat.

 

Però, estem preparats per donar-li la benvinguda de manera informada, rigurosa i crítica?

 

Des de reimagine education, podem ajudar-te a entendre com la IA pot modelar el futur de la nostra professió i l’experiència educativa del nostre alumnat.

El Perfil de Sortida de l’Alumnat

 

En un món dominat per la tecnologia i el canvi constant, l’educació integral de la persona es presenta com un repte monumental del segle XXI. Vivim en constant evolució, on la innovació i la transformació en l’àmbit educatiu no són opcions, sinó imperatius. Les eines d’abans ja no són suficients. És en aquest context d’evolució que sorgeix la necessitat d’una educació centrada en el desenvolupament de la persona, que actuï com a columna vertebral per transformar i canviar la nostra mirada educativa.

 

L’educació del segle XXI s’ha de centrar en el desenvolupament de les competències per a la vida, focalitzades en el que denominem el perfil de sortida de l’alumnat. El perfil de sortida és el resultat d’un procés de reflexió i treball compartit de la comunitat educativa per avançar cap a una educació centrada en la persona, que tingui en compte les característiques, necessitats i interessos de l’alumnat i li ofereixi un itinerari formatiu basat en experiències i adaptat al seu ritme, a les seves capacitats i talents, a les seves motivacions i expectatives.

El proper 12 de febrer de 2024, des de Reimagine Education juntament amb la Facultat d’Educació de la Mondragon Unibertsitatea, iniciem la tercera edició del Curs del Perfil de Sortida de l’Alumnat. Una formació en línia per als equips docents, que ajuda a comprendre l’abast d’aquesta eina fonamental de canvi i que és, alhora, una guia i una pauta per definir-la i implantar-la dins del projecte educatiu i el procés de canvi.

L’objectiu final és identificar i acordar els trets i característiques que desitgem que assoleixi l’alumnat en acabar el seu itinerari educatiu, imprescindibles per al seu desenvolupament personal, per resoldre de manera ètica, crítica i sostenible situacions i problemes en diferents àmbits de la vida, buscar i aprofitar oportunitats de millora, desenvolupar la seva socialització, continuar el seu itinerari formatiu i, per descomptat, participar activament en la societat.

Perquè l’educació no només ha de transmetre coneixements, sinó també habilitats, actituds i valors que preparin els estudiants per afrontar els reptes del segle XXI, ha de ser integral, inclusiva i personalitzada, adaptant-se a les necessitats, interessos i potencialitats de cada alumne i alumna. I, el més important de tot, ha de fomentar el pensament crític, la creativitat, la col·laboració, la comunicació i la ciutadania.

I com aconseguim treballar i establir un perfil de sortida de l’alumnat que sigui un punt de partida i una palanca de canvi al centre? Mitjançant aquest programa en línia de només 25 hores de dedicació, que equilibra moments de treball personal amb altres moments d’interacció en temps real de reflexió grupal.

El disseny del programa es basa en cinc pilars temàtics: La interpretació del món emergent del segle XXI, les finalitats de l’educació integral, la decodificació i construcció del perfil de sortida de l’alumnat, navegant pel procés de transformació educativa i, finalment, aplicant la metodologia RIEDUSIS dissenyada per Reimagine Education per guiar i orientar els processos d’innovació i canvi de les institucions educatives.

D’aquesta manera, l’educació centrada en el desenvolupament de la persona es converteix en un far que guia els educadors i les educadores a través d’un sistema que durant molt de temps ha tractat tot l’alumnat de la mateixa manera. Com simples xifres en un sistema. Recolzada en pilars essencials com l’atenció individualitzada, la flexibilitat curricular, la participació, l’avaluació formativa i el perfil de sortida, veiem néixer el segell distintiu d’una educació que celebra i abraça la diversitat de cada individu.

Els beneficis són tangibles i extensos. Els estudiants es veuen empoderats, desenvolupant habilitats crucials, autoestima i una visió de futur. Per als educadors i les educadores, és una constant font d’inspiració, un recordatori del potencial transformador que tenen i una invitació a la innovació i l’aprenentatge constant.

Paulo Freire deia que “l’educació no canvia el món, canvia les persones que canviaran el món”. Aquesta perspectiva és la que dona vida a la transformació educativa basada en l’educació integral de la persona. El missatge és directe: hem de ser pioners, pioneres, adoptant una educació que situï l’estudiantat al cor del procés. És el moment d’innovar, liderar i pensar amb visió. Els educadors, les famílies i la comunitat han d’estar al capdavant d’aquest canvi, impulsant una educació integral que formin ciutadans preparats per afrontar els reptes del demà. Un demà que ja és avui.

Per acabar, desitgem convidar tots els educadors a submergir-se en aquesta visió transformadora. En els meus anys d’experiència, poques coses han estat tan enriquidores com ser part activa de la construcció del futur educatiu. Perquè ensenyar no és només transmetre coneixements, sinó preparar els nostres estudiants per al món que els espera.

Des de Reimagine Education anem junts en aquesta aventura!

Tres mesures per fomentar l’equitat en l’educació (part 3)

 

Expectatives altes per a tots els estudiants

 

En aquest tercer post de les mesures per fomentar l’equitat en l’educació, ens centrarem en les expectatives altes per a tots els i les estudiants.

Mantenir expectatives altes per a tots els estudiants és un aspecte crucial de l’equitat en l’educació.

 • Què significa realment tenir expectatives altes?
 • Com podem, com a educadors i educadores, assegurar-nos que estem desafiant a tots els nostres estudiants a assolir el seu màxim potencial, sense deixar ningú enrere o a la vora?

 

Proporcionar retroalimentació constructiva i motivadora

La retroalimentació és una eina poderosa per ajudar els estudiants a aprendre i créixer. Però per ser efectiva, la retroalimentació ha de ser constructiva i motivadora, ajudant els estudiants a entendre les seves fortaleses i àrees de millora, i encoratjant-los a esforçar-se per millorar.

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc proporcionar retroalimentació que ajudi els meus estudiants a entendre les seves fortaleses i àrees de millora?
 • Com puc utilitzar la retroalimentació per motivar els meus estudiants a esforçar-se per millorar?

Implementar estratègies d’ensenyament diferenciat

No tots els estudiants aprenen de la mateixa manera. En implementar estratègies d’ensenyament diferenciat, podem adaptar la nostra ensenyança a les necessitats i habilitats individuals de cada estudiant, assegurant-nos que tots els estudiants estiguin desafiats i recolzats en el seu aprenentatge.

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc adaptar la meva ensenyança per satisfer les necessitats i habilitats individuals de cada estudiant?
 • Quines estratègies d’ensenyament diferenciat puc implementar a la meva aula?

Fomentar una mentalitat de creixement

Una mentalitat de creixement és la creença que podem millorar i aprendre amb esforç i perseverança. En fomentar una mentalitat de creixement en els nostres i les nostres estudiants, podem ajudar-los a entendre que tenen el control del seu propi aprenentatge i que poden assolir expectatives altes amb l’esforç i el suport adequats.

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc fomentar una mentalitat de creixement en els meus estudiants?
 • Com puc ajudar-los a entendre que tenen el control del seu propi aprenentatge?

 

Mantenir expectatives altes per a tots els estudiants és un desafiament, però és un repte que val la pena assumir. En fer-ho, podem ajudar tots els nostres estudiants a assolir el seu màxim potencial i a creure en la seva capacitat per aprendre i créixer. Sabem, i hi ha abundant evidència científica al respecte, que l’expectativa personal de l’educador o docent juga una influència fonamental en la vida i resultats dels nostres alumnes.

 

Estàs preparat per assumir aquest desafiament?

Des de Reimagine Education podem ajudar-te.

Tres mesures per fomentar l’equitat en l’educació (part 2)

Suport als estudiants desfavorits

 

En aquest segon post de les mesures per fomentar l’equitat en l’educació, ens centrarem en el suport als estudiants desfavorits.

No tots els estudiants comencen amb el mateix nivell d’avantatge. Alguns poden afrontar desafiaments addicionals a causa del seu origen socioeconòmic, la seva salut, la seva situació familiar o altres factors. Com a educadors, tenim la responsabilitat de reconèixer aquests desafiaments i proporcionar el suport addicional que aquests estudiants puguin necessitar.

 • Com podem fer-ho de manera efectiva?
 • Com podem assegurar-nos que tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats per aprendre i créixer?

A) Proporcionar serveis de tutoria o mentoria

Alguns estudiants poden necessitar ajuda addicional per mantenir-se al dia amb els seus estudis o per fer front a problemes personals o emocionals. Els serveis de tutoria i mentoria poden proporcionar aquest suport addicional, ajudant els i les estudiants a superar els obstacles i a aconseguir el seu màxim potencial.

Pregunta’t, a tu mateix:

 • Com puc identificar els estudiants que poden necessitar serveis de tutoria extra?
 • Quins recursos estan disponibles a la meva escola o comunitat per proporcionar aquests serveis?

B) Implementar programes després de l’escola

Els programes després de l’escola poden proporcionar un espai segur i enriquidor per als estudiants fora de l’horari escolar. Aquests programes poden oferir una varietat d’activitats, des de l’ajuda amb els deures fins a esports i arts, i poden ser especialment beneficiosos per als estudiants que poden no tenir accés a aquestes oportunitats a casa.

Pregunta’t a tu mateix:

 • Quins tipus de programes després de l’escola podrien beneficiar als meus estudiants?
 • Com puc treballar amb la meva escola o comunitat per implementar aquests programes?

C) Treballar amb altres serveis de la comunitat

Alguns estudiants poden afrontar desafiaments fora de l’escola que afecten la seva capacitat per aprendre, com la inseguretat alimentària o problemes de salut. Treballar amb altres serveis de la comunitat pot ajudar a abordar aquests desafiaments, proporcionant als estudiants el suport que necessiten per estar sans i preparats per aprendre.

Pregunta’t a tu mateix:

 • Quins desafiaments fora de l’escola poden estar afrontant els meus estudiants?
 • Com puc treballar amb altres serveis de la comunitat per abordar aquests desafiaments?

 

El suport als estudiants desfavorits és un aspecte crucial de l’equitat en l’educació. Al reconèixer els desafiaments que afronten aquests estudiants i proporcionar el suport que necessiten, podem ajudar a garantir que tots els estudiants tinguin les mateixes oportunitats per aprendre i créixer.

 

Estàs preparat per prendre mesures per donar suport als estudiants desfavorits a la teva aula? Des de Reimagine Education podem ajudar-te.