Transformant l’educació: L’aliança estratègica entre Reimagine Education i BeChallenge

Combinar una plataforma que fomenta l’aprenentatge experiencial amb un mètode per innovar i transformar les institucions educatives utilitzant tecnologia d’avantguarda

Des de fa uns quants anys, BeChallenge i Reimagine Education han unit forces i han creat una aliança que combina l’aprenentatge experiencial dels alumnes i docents amb un canvi de mirada i un mètode per innovar i transformar models educatius i organitzacions de l’educació. Aquesta col·laboració ha permès desenvolupar projectes de canvi en molts països i institucions i transformar les pràctiques educatives a fi d’integrar metodologies innovadores en els currículums i assegurar que siguin sostenibles, escalables i alineades amb les demandes del segle xxi.

BeChallenge: transformar l’aprenentatge experiencial dels estudiants

BeChallenge és una plataforma dedicada a l’aprenentatge experiencial que permet recollir, dissenyar, implementar, guiar i avaluar experiències d’aprenentatge actiu, com ara reptes, projectes i casos. El nostre enfocament es basa en quatre pilars clau: investigar, connectar, cocrear i avaluar. Aquesta metodologia integral assegura que molts professors avancin en pràctiques educatives més actives i que l’alumnat adquireixi coneixements i desenvolupi habilitats essencials, com ara el pensament sistèmic, la col·laboració i la innovació.

Hem expandit les nostres capacitats tecnològiques i metodològiques i hem integrat metodologies d’aprenentatge actiu, com l’Aprenentatge Basat en Projectes, l’Aprenentatge Basat en Casos i l’Aprenentatge Basat en Reptes. Aquestes metodologies fomenten la creativitat i l’anàlisi crítica i permeten als docents progressar fàcilment, i als estudiants, abordar problemes complexos de manera sistemàtica i creativa. Per a això, necessiten aprendre coneixements nous connectats amb els anteriors i, així, aconseguir una experiència d’aprenentatge vinculada a una necessitat real i al currículum educatiu.

La metodologia de BeChallenge ha estat cocreada amb professorat de diversos països integrant enfocaments pedagògics inspirats en el socioconstructivisme, amb un flux de treball fonamentat en el Design Thinking i el Systems Thinking, que permet abordar els desafiaments de manera creativa i sistemàtica.

Les seqüències d’aprenentatge a BeChallenge són adaptables a diverses necessitats i contextos educatius. Oferim modalitats de 3, 5 i 7 fases, cada una dissenyada per maximitzar l’impacte educatiu mitjançant seqüències estructurades i estratègicament desenvolupades. Aquestes modalitats permeten un grau de personalització rarament vist en els sistemes educatius tradicionals, asseguren que l’alumnat aprengui coneixements que pot aplicar i transferir a diferents contextos i problemes, i faciliten al professorat la incorporació a les metodologies actives de manera àgil per mitjà d’una plataforma tecnològica.

Reimagine education: liderar la innovació i transformació de les institucions educatives

Reimagine Education és una consultora educativa que forma i acompanya les  institucions educatives en el camí d’innovació i transformació. Basant-se en una àmplia experiència amb escoles i universitats de diversos països d’Europa i Amèrica, ha creat una metodologia del procés de transformació denominada RIEDUSIS (Sistema per ReImaginar l’Educació). Reimagine Education ofereix un enfocament sistemàtic i adaptatiu per implementar canvis profunds i sostenibles acompanyant les persones i els equips i impulsant les nostres estratègies i enfocaments de canvi. Aquesta metodologia no tan sols incorpora pedagogies actives, sinó que també promou una transformació integral, i abasta aspectes culturals, organitzacionals i tecnològics de les institucions educatives.

La metodologia RIEDUSIS emfatitza un procés de transformació per fases, cosa que permet que les institucions somiïn, imaginin, construeixin, sistematitzin i duguin a terme canvis significatius. En integrar avaluació i retroalimentació contínua, RIEDUSIS assegura que cada fase del canvi estigui alineada amb els objectius d’aprenentatge i les expectatives de la comunitat educativa.

El procés de transformació en la metodologia RIEDUSIS inclou vuit fases clau: visionar, definir, emmarcar, reformular, reestructurar, prototipar, avaluar i expandir. Aquestes fases són flexibles i contínues, i permeten que les institucions educatives s’adaptin i evolucionin a mesura que troben nous reptes i oportunitats. Aquest enfocament assegura que les iniciatives de canvi no tan sols siguin innovadores, sinó també sostenibles i profundament integrades en la cultura educativa de la institució.

La col·laboració entre BeChallenge i Reimagine Education ofereix als docents, als alumnes i a les institucions educatives molts beneficis:

  • Formació i acompanyament integral: Equipem les institucions educatives amb les eines i els coneixements necessaris per dissenyar i implementar experiències d’aprenentatge alineades amb les necessitats del segle xxi. La nostra col·laboració es basa en enfocaments pedagògics avançats i en la integració de tecnologies educatives d’última generació.
  • Innovació sostenible: Reimagine Education assegura que les iniciatives de canvi siguin sostenibles a llarg termini, tinguin el suport de l’evidència científica i una visió clara per al futur de l’educació. La seva metodologia RIEDUSIS garanteix que cada pas del procés de transformació estigui fonamentat en un enfocament sistemàtic i adaptatiu.
  • Escalabilitat i consistència: BeChallenge facilita la creació de dissenys educatius d’alta qualitat que es poden sistematitzar i replicar en tota la institució a fi d’assegurar un impacte durador i positiu. Les nostres seqüències d’aprenentatge estructurades permeten un grau de personalització que s’adapta a diverses necessitats i contextos educatius.

Junts, BeChallenge i Reimagine Education empoderen les institucions educatives per implementar iniciatives integrals centrades en el nucli del procés d’aprenentatge. Aquesta col·laboració assegura que les metodologies actives es converteixin en una part integral del currículum educatiu i promou un aprenentatge significatiu i durador en tots els àmbits. ¿Te’l presentem?

Avaluar el model educatiu: un procés necessari per a la transformació educativa

 

Avaluar en educació és abans que res un instrument de millora, perquè permet identificar, conèixer i aprofundir una realitat educativa determinada. L’avaluació busca resultats tangibles, identifica pràctiques docents i ajuda a prendre consciència del que es fa per, posteriorment, dissenyar possibles solucions i assumir accions planificades que permetin reparar els errors, treballar les millores, mantenir el que sí que funciona i afrontar les dificultats identificades. L’avaluació facilita la presa de decisions i ajusta els canvis, perquè proporciona dades i informació rellevants per avançar i garantir les promeses educatives que recauen en les institucions educatives.

Fins aquí no hem dit res de nou, ara bé, creiem que s’ha caigut en la tendència de reduir l’avaluació als resultats d’aprenentatge sense tenir en compte el procés i tot el que intervé en l’organització del que és educatiu perquè tingui lloc l’aprenentatge. Tenim la percepció que avui dia es parla de l’avaluació només pel que fa als resultats de l’escola, a més, amb un cert (o amb molt) desconeixement o, el que és més preocupant, fent cas omís de la complexitat dels contextos i de la tasca educativa en ella mateixa. Cada setmana trobem als diaris alguna noticia que recrimina i posa en qüestió el sistema educatiu a partir dels resultats d’algunes proves estandarditzades i ràpidament es recorre a comparar països, regions i escoles, sense cap més objectiu que el de la competició i el d’aconseguir els primers llocs als rànquings. Aquestes anàlisis crítiques apareixen per assenyalar els que no compleixen , els que «fan malament» la tasca d’educar o els que no «aprenen bé», una anàlisi de causa i efecte reduïts i des d’una òptica molt centrada en la didàctica.

Davant d’això, potser caldria que ens preguntéssim per a què i per què obrim les aules cada dia: ¿què hi passa, en aquestes aules?, ¿quines pràctiques educatives s’hi duen a terme i com?, ¿què busquem i quin és el sentit educatiu de la nostra feina docent?, ¿es treballa en funció d’un perfil de persona?, ¿quines opcions metodològiques i curriculars s’han assumit?, ¿quins elements faciliten o dificulten la concreció d’unes bones pràctiques?, ¿quines necessitats tenen l’organització escolar i les persones que la conformen? En definitiva: ¿disposem d’un model educatiu?, ¿quin és?, ¿el coneixem? ¿l’avaluem?, ¿és compartit?

La realitat educativa avui dia és molt complexa, a més, cada context i cada organització és diferent, per tant, no podem utilitzar una sola fórmula per avaluar tot el que passa en l’espai educatiu, primer perquè és impossible, i segon perquè és poc seriós, ja que primer hem de conèixer cada institució educativa i, per a això, ens haurem de parar i començar a revisar i a preguntar-nos sobre el model educatiu que somiem i  sobre el que tenim. En aquest sentit, a Reimagine Education hem apostat per l’avaluació del model educatiu a partir d’avaluacions externes relatives a innovacions assumides, a programes específics de transformació, avaluació del perfil de sortida de l’alumnat o bé fent avaluacions de procés d’aquelles institucions a les quals hem acompanyat en el disseny de la innovació cap a la transformació. Ja hem fet més de 25 avaluacions a diferents universitats i escoles de l’Amèrica Llatina, Espanya, Andorra, França i Portugal.

Aquestes a avaluacions de model educatiu ens han anat brindant la possibilitat d’acostar-nos i conèixer, des de dins, la tasca de cada institució educativa, i podem assegurar que hi ha molts equips que fan coses molt interessants i de forma seriosa i compromesa amb l’educació. Alhora, aquest procés permet comprendre el que es necessita i aprofundir en una mirada pedagògica que permeti la sostenibilitat dels processos de canvi i d’innovació, ja que obtenim informació de primera mà de l’alumnat, del professorat, dels equips directius i de les famílies. És a dir, accedim a tenir una visió completa dels que estan directament implicats en l’educació.

Així, doncs, l’avaluació del model educatiu o de les innovacions incorporades en la institució permet no caure en la fal·làcia d’atribuir els resultats positius o negatius a un sol aspecte, com la falta de formació del professorat, la incidència dels índexs d’immigració, la infraestructura o els mètodes d’ensenyament, sinó que pretén comprendre un fenomen i els seus actors per buscar possibles camins que s’hauran de recórrer i assumir com a part d’un procés d’aprenentatge de les mateixes institucions educatives. És per això que «entenem l’avaluació com la pedra clau, el veritable motor de millora educativa, perquè informa dels avenços que cal reforçar i mantenir, i dels que no funcionen i s’han de modificar». L’avaluació permet crear una visió comuna i ajuda a definir i repensar les línies educatives bàsiques, les opcions metodològiques, les opcions curriculars i tot això ha de respondre a un engranatge de relacions i de condicions que afavoreixin el compliment del perfil de persona que volem educar.

En conclusió, avaluar el model educatiu és un procés necessari per a la transformació educativa perquè es converteix en la brúixola que permet crear espais de reflexió i fer coherents el temps, l’energia i la inversió aplicada amb el projecte institucional, alhora que el compromet amb una veritable transformació educativa. ¿Avaluem?

L’experiència de l’alumnat a l’escola o a la universitat: no ens fem trampes al solitari!

L’experiència de l’alumnat en una aula és un concepte complex que engloba diversos aspectes del procés educatiu i que inclou les interaccions socials, emocionals, cognitives i físiques que es produeixen durant el temps que els estudiants passen a la institució educativa. Els sistemes i models educatius, en última instància, volen impactar en el tipus d’experiència de l’alumne per tal que l’educació o l’aprenentatge siguin significatius.

Malauradament, crec que sovint, en parlar de l’experiència de l’alumnat, ens fem trampes al solitari, ja que no ho tenim present en el dia a dia de l’escola o la universitat, i només en parlem quan necessitem una argumentació extra. M’explico amb dos exemples bastant actuals.

Primer cal que ens remuntem a la pandèmia de la covid. En aquells moments, immersos en l’activitat educativa mitjançant les connexions i les pantalles, enyoràvem la presencialitat, dèiem que anar a l’escola no era només assistir a classe i apel·làvem amb convicció al vincle i l’experiència que l’assistència física proporcionava. No cal dir que, un cop la covid ens ha quedat lluny i hem tornat a la normalitat de la presencialitat a l’escola o a la universitat, l’experiència efectiva a l’aula ha estat oblidada un cop més.

I ara, en el moment en què ens sentim amenaçats per l’impuls de la Intel·ligència Artificial (IA) en l’àmbit educatiu, en molts articles i debats torno a sentir la frase que traiem de l’armari només quan ens convé: «L’escola no és només anar a classe, és una experiència». Parlem i reivindiquem l’experiència de l’alumnat en la institució educativa quan ens hem de justificar: o bé per la manca de presencialitat quan la vàrem perdre o bé ara, quan patim per si les màquines ens substituiran… però, de fet, no ens la prenem mai seriosament.

Que anar cada dia a l’escola o a la universitat és una experiència no en tinc cap dubte… el problema rau a saber efectivament quina és l’experiència que l’estudiant viu. Sovint, en moltes de les formacions i acompanyaments que faig amb l’equip de Reimagine Education a països molts diferents, proposem als directius i directives que bussegin una mica en l’experiència efectiva dels seus alumnes a l’aula. Indefectiblement, sigui a la primària, a la secundària o al grau universitari, si es fa una bona aproximació a la realitat basada en el temps de permanència i en les vivències que es produeixen, descobrim que l’experiència de l’alumnat és monòtona, avorrida, repetitiva i poc engrescadora. I, sobretot, molt allunyada del teòric model educatiu que diem que tenim.

El mateix passa quan, com a equip de Reimagine Education, fem una investigació o avaluació de l’experiència efectiva de l’alumnat en contrast amb el model educatiu o les innovacions incorporades en els darrers anys en una institució educativa que ens ho encarrega. Usualment, l’experiència no és la que crèiem o pensàvem, i per aquesta mateixa raó, aquestes avaluacions ens aporten una informació preciosa que, en el marc d’una pràctica reflexiva, ens poden ajudar en el nostre camí de millora i canvi.

Soc un ferm defensor dels models educatius basats en l’experiència efectiva i significativa de l’alumnat per cercar un impacte clar en el perfil de sortida que educativament perseguim. Però cal que ens prenguem seriosament l’experiència de l’alumnat com un punt de partida que ens parla directament de la realitat de la penetració del nostre model educatiu i de les nostres innovacions per, a partir d’aquesta informació, traçar el camí del canvi. Analitzem-ho i parlem-ne seriosament, no solament com un argument extrem quan ja se’ns han acabat els altres.

Descobreix el canvi cap a un Lideratge Transformador en Educació

En un món en què l’educació s’enfronta a reptes sense precedents, des de la ràpida evolució tecnològica fins als canvis socioculturals profunds, cada líder educatiu es troba en una cruïlla importantíssima. Potser et sents atrapat en mètodes tradicionals que ja no responen a les necessitats actuals o potser el que busques és redefinir el teu rol dins de la comunitat educativa. Per això et convido a conèixer el nostre programa de Lideratge Experiencial Conscient, perquè pot ser el teu següent pas cap a un canvi significatiu.

Transforma la perspectiva i la pràctica del lideratge educatiu

Imagina un espai en què la confiança, el respecte i l’escolta activa no tan sols són ideals, sinó que són pràctiques diàries. Un espai en què cada sessió et desafia a repensar el teu rol com a líder i com a agent de canvi. Amb més de 40 anys d’experiència en transformació educativa i lideratge sistèmic, els nostres facilitadors Joan Corbalán, Xavier Aragay i Jonquera Arnó et guiaran al llarg d’una experiència immersiva que redefineix el lideratge, la gestió i el canvi educatiu.

¿Què pots esperar d’aquest programa?

El nostre enfocament no tan sols se centra a impartir coneixements, sinó a viure’ls. Al llarg de 100 hores de formació i acompanyament dividides entre sessions en línia síncrones, treball individual, acompanyament grupal i classes magistrals, exploraràs:

  • Eines i habilitats d’autolideratge.
  • Una nova perspectiva sistèmica cap al lideratge i la transformació educativa.
  • Estratègies concretes per implementar un canvi educatiu profund i efectiu.

Cada mòdul està dissenyat perquè, pas a pas, descobreixis com aplicar aquests nous coneixements al teu lideratge i a la teva institució, i així transformaràs no només el teu entorn immediat, sinó també el sistema educatiu més ampli.

No només aprens, sinó que apliques i transformes

A més de l’aprenentatge teòric, et convidem a veure un vídeo especial de la classe magistral que vam fer l’any passat sobre la primera edició del programa.

Si vols assistir a la nostra pròxima classe magistral el dia 22 de maig a les 16 h (hora espanyola) et pots inscriure des d’aquí.

Uneix-te a la nostra comunitat i reimagina l’educació

Aquest és el moment de fer un pas endavant. Si sents la crida per liderar amb visió, innovació, consciència i mirada sistèmica, t’invitem a omplir el formulari de més informació. No únicament seràs part d’un programa, seràs part d’un moviment que està reimaginant el que vol dir liderar i transformar.

Eleva el teu lideratge. Transforma l’educació. Canvia el món.